Dị ứng thực sự hầu như luôn luôn được kích hoạt bởi các phân tử protein lớn. Protein được biết là có khả năng gây dị ứng được gọi là chất gây dị ứng. Các chất trong môi trường được gọi là chất gây dị ứng là tác nhân gây ra phản ứng dị ứng. Gần như bất cứ thứ gì đều có thể là chất gây dị ứng cho ai đó.

Các nguyên nhân phổ biến nhất là: