Đối tác tài trợ

  • Quyên góp tư nhân từ năm 2009
  • Tài trợ du lịch cho một loa GAAPP tại WAC Quebec từ ALK Abelló,
  • Stallergenes và Merck năm 2012