WHO / GARD - Tổ chức Y tế Thế giới / Liên minh Toàn cầu chống lại các bệnh hô hấp mãn tính

GARD góp phần vào công việc toàn cầu của WHO nhằm ngăn ngừa và kiểm soát các bệnh hô hấp mãn tính. GARD là một liên minh tự nguyện của các tổ chức, tổ chức và cơ quan trong nước và quốc tế từ nhiều quốc gia nhằm hướng tới mục tiêu chung là giảm gánh nặng toàn cầu của các bệnh hô hấp mãn tính.
www.who.int/respiratory/gard