Là một tổ chức vận động và giáo dục bệnh nhân toàn cầu không vì lợi nhuận, GAAPP có cam kết về trách nhiệm công dân và xã hội, đồng thời hỗ trợ những người tìm kiếm một xã hội công bằng hơn. GAAPP đề cao các nguyên tắc mà tất cả con người vốn có về phẩm giá và bình đẳng và tất cả các thành viên có nghĩa vụ thực hiện hành động chung và riêng để thúc đẩy và ủng hộ việc tôn trọng và tuân thủ các quyền con người và các quyền tự do cơ bản cho tất cả mọi người mà không phân biệt chủng tộc , giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo hoặc nguồn gốc quốc gia.

GAAPP tái khẳng định sự cần thiết phải nhanh chóng xóa bỏ phân biệt chủng tộc dưới mọi hình thức và biểu hiện của nó trên toàn thế giới và đảm bảo sự hiểu biết và tôn trọng phẩm giá của con người. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo vệ bình đẳng trước mọi sự phân biệt đối xử và chống lại mọi hành vi xúi giục phân biệt đối xử.

Nâng cao nhận thức về bệnh và dị ứng đường hô hấp cũng như cải thiện khả năng tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe là một trong những ưu tiên chính sách chính của chúng tôi. Các vấn đề xã hội và kinh tế ảnh hưởng đến bệnh nhân ở nhiều quốc gia, được nhấn mạnh bởi COVID-19 khủng hoảng.

Chúng ta hãy đoàn kết với tư cách là thành viên GAAPP để tìm ra các giải pháp thúc đẩy sự bình đẳng, không chỉ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe mà còn trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống.

Chúng tôi sẽ suy nghĩ về cách chúng tôi có thể sử dụng tiếng nói của mình tốt hơn để giúp đỡ những người xứng đáng được bình đẳng, lắng nghe những người đang tức giận và tổn thương, và cùng nhau phấn đấu vì một tương lai tốt đẹp hơn - cho tất cả mọi người.