GAAPP - Nền tảng bệnh nhân dị ứng và hàng không toàn cầu

Altgasse 8-10
1130 Vienna, Áo

info@gaapp.org
+ 43 (0) 676 7534200

GAAPP là một Hiệp hội đã đăng ký theo luật của Áo.

Số đăng ký hiệp hội: 777551689
Chủ tịch: Tonya Winders
Thư ký: Migdalia Denis
Thủ quỹ: Tiến sĩ Ashok Gupta