GAAPP - Nền tảng bệnh nhân dị ứng và hàng không toàn cầu

Altgasse 8-10

1130 Vienna, Áo

info@gaapp.org

+ 43 (0) 676 7534200

 

GAAPP là một Hiệp hội đã đăng ký theo luật của Áo.

Số đăng ký hiệp hội: 777551689

 

Chủ tọa: Tonya Winders, MBA

Thư ký: Sanaz Eftekhari

Thủ quỹ: Otto Spranger