GAAPP_Project đề xuất

Đối với tất cả các Tổ chức thành viên GAAPP có đề xuất dự án cần gửi, vui lòng thực hiện theo quy trình sau:

  1. Gửi yêu cầu qua biểu mẫu
  2. HĐQT sẽ xem xét RFP hàng quý
  3. Tất cả các yêu cầu đang chờ xử lý sẽ được thông báo về quyết định của HĐQT trong vòng một tuần kể từ các cuộc họp HĐQT hàng quý

Quý vị cần lưu ý: GAAPP sẽ không tài trợ> 25% tổng ngân sách của một chương trình. Tổ chức đệ trình phải chứng minh tài trợ từ các nguồn khác. GAAPP nên được thừa nhận liên quan đến dự án.